Lafla Peynir Gemisi Yürüse

Bir öğretmen arkadaşım ile okullarla ilgili sohbet ederken “Lafla peynir gemisi yürüse.” Her şey çok güzel olacak, yürümediği içinde eski tas eski hamam. Konuyu zümre öğretmenler kuruluna getirdi. Bu söylediklerini yazar mısın? Ben sana yazayım sen de biraz ekleme yap güncende yayınlayabilirsin iznini verdi.

Arkadaşımın yazdıkları,

YIL SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞINDA ALINAN KARARLARDAN ikisini paylaşmak istiyorum.

Performans ve proje konularının dağıtımının öğretmen tarafından ve öğrenciye göre dağıtılması gerektiği;

Tema sonu değerlendirmelerine ilaveten artı yeni test ve etkinliklere yer verilmesi gerektiği kararları alınmıştır.

Okuduğumda şok oldum.

– Bu kararları toplanarak mı aldınız? İ

– İmzalamadan önce okudunuz mu?

Aldığım cevap bilinen cevaplardandı.

-Bir arkadaşımız eğitim sitesinden kopyala yapıştır sistemiyle seçti yazıcıdan çıkardı, biz de okumadan imzaladık.

-İlk üç sınıfta yazılı ve testle değerlendirme ve uygulama var mı?

-Yok da, biz test de ve sınav da yapıyoruz.

-Proje ve performans görevleri kaldırıldı, bilginiz var mı?

-Dikkat etmemişiz. Kimse okumaz, fark etmez ki zaten.

-Değiştirip yeniden yazsanız, ya da bir araya gelip ZÖK toplantısı yapsanız?

-Başımıza iş mi çıkartacaksın? Yapmış olmak için yapıyoruz, kim okuyacak ki?

 

Soruları;

Zümre Öğretmenler Kurulu toplantıları amacına uygun yapılıyor mu?

Yoksa okul idareleri için mecburiyetten bir şeyler yazılıp mı veriliyor?

Okul yönetimi bu konuda hassas davranmalı yoksa yapında nasıl olursa olsun mu demeli?

 

ZÖK ile ilgi düşünceleri;

Meslektaşlarımın çoğunluğu ZÖK’ü gereksiz buluyor.

Yazdıklarımızı kimse okumaz, bizi kimse dinlemez görüşündeler. Ne işe yaradı şimdiye kadar, bundan sonra ne işe yarayacak?

Bu sorunun cevabını öğretmenlerin kendileri vermesi gerekir.

 •  
 • Bu çalışma sırasında takım olabildiniz mi?
 • Bazı çalışmalarda birbiriniz ile işbirliği yaptınız mı?
 • Okuldaki zümre öğretmenleri aynı kararları aldınız ve aldığınız kararları uyguladınız mı?
 • Sınıflar arasında öğretim kalitesinin artırılması için birlikte neler yaptınız?
 • Yaptığınız çalışmaların verileri var mı?
 • Sene başı, sene ortası ZÖK’te aldığınız kararlarınızı ve uygulamalarınızın verileri ile sene sonu ZÖK toplantınızda bir yılın değerlendirmesini uzun uzun tartıştınız mı?
 • Yaptığınız iyi şeyleri diğer zümrelerle paylaştınız mı?
 • Gelişime açık olan yanlarınızı belirlediniz mi? Belirlediğiniz şeylerle ilgili olarak yıl sonu mesleki gelişim çalışması yapabilirsiniz?
 • Gerçekleştiremediğiniz bir kararınız var mı? Varsa bu kararla ilgili neler yapabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Veya gelecek yıl yapılacak işler içinde okul bazlı bir eylem araştırması planı yapabilirsiniz?
 • “Eylem araştırması planı” kolay gelsin.  

 

İlçe ZÖK toplantılarına öğretmenlerin isteksiz gidişleri, toplantıda uğraşmayalım zaten boşuna geldik söylemleri…

Bir araya gelip gerçek anlamda ZÖK toplantıları yapsak,  aldığımız kararları okuyanlar elbette çıkacaktır. Çözüm yollarını kendimiz bulacağız. Bizi biz dinlemezsek kim dinleyecek? Kendi problemlerimizi kendimiz çözebilmeliyiz. Yaralarımızı kendimiz sarmalıyız…

Sanırım;  İlgili mevzuatın okunmasında yarar var.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140726-4.htm

ALTINCI BÖLÜM

Kurullar ve Mesleki Çalışmalar

Öğretmenler kurulu

MADDE 34 – (1) Öğretmenler kurulu, okul müdürünün başkanlığında varsa müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna varsa müdür başyardımcısı, yoksa görevlendireceği müdür yardımcılarından biri başkanlık eder.

(2) Kurul çalışmaları ile ilgili olarak;

a) Öğretmenler kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.

b) Toplantı günleri ve gündemi, en az iki gün önceden imza karşılığı ilgililere duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kurul toplantısına başlamadan önce, gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir.

c) Kurul toplantılarında belirtilen görüşler ve alınan kararlar, kurulca seçilen yazman tarafından tutanak altına alınır ve imzalanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar da dâhil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.

ç) Normal eğitim yapılan okullarda toplantılar ders saatleri dışında yapılır. İkili eğitim yapılan okullarda ise tüm öğretmenlerin aynı anda toplanmalarına gerek duyulduğunda, okul yönetimince bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla, yarım gün öğretim yapılır.

(3) Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz.

Zümre öğretmenler kurulu

MADDE 35 – (1)  Zümre öğretmenler kurulu; okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise aynı alanın öğretmenlerinden oluşur.

(2) Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler.

(3) Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.

(4) Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur.

(5) Ders yılı sonunda yapılan zümre öğretmenler kurulunda; daha önce yapılan zümre öğretmenler kurulu kararlarının izleme-değerlendirme raporu hazırlanır ve okul müdürlüğüne sunulur.

Şube öğretmenler kurulu

MADDE 36 – (1) Şube öğretmenler kurulu, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse veliler ile öğrenciler arasından seçilen temsilciler de çağrılabilir.

(2) Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci dönemin ikinci ayında, ikinci dönemin birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

(3) Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerinin yanı sıra bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmü gereğince, başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan kararlar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır.

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları

MADDE 38 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde mesleki çalışma yapılır.

(2) Yönetici ve öğretmenlerin mesleki çalışmalarından azami verim elde edilebilmesi amacıyla okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre, bunların dışındaki konular da belirlenebilir. Mesleki çalışma programı okul müdürlüğünce hazırlanarak öğretmenlere bir hafta önce duyurulur.

Beğendiyseniz Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir